CF516D Drazil and Morning Exercise 题解

作者: xht37 分类: 题解 发布时间: 2019-12-03 23:44

Visits: 416

CF516D Drazil and Morning Exercise

题意

 • 给定一棵 $n$ 个点的树,边有边权。
 • 定义 $f_x = \max_{i=1}^n \text{dist}(x,i)$。
 • $q$ 次询问最大的满足 $\max_{x \in s} f_x – \min_{x \in s} f_x \le l$ 的连通块 $s$ 包含的点数。
 • $n \le 10^5$,$q \le 50$。

题解

先把 $f$ 线性求出来,然后由大到小双指针扫一遍,发现只会合并,因此并查集维护连通性即可,时间复杂度 $\mathcal O(n \log n + qn\alpha(n))$。

代码

const int N = 1e5 + 7;
int n, q, fa[N], s[N], v[N], ans;
ll m, f[N][2], g[N];
pair< ll, int > p[N];
vector< pi > e[N];

void dfs1(int x, int fa) {
  for (ui i = 0; i < e[x].size(); i++) {
    int y = e[x][i].fi;
    if (y == fa) continue;
    dfs1(y, x);
    ll z = f[y][0] + e[x][i].se;
    if (z > f[x][1]) f[x][1] = z;
    if (z > f[x][0]) swap(f[x][0], f[x][1]);
  }
}

void dfs2(int x, int fa) {
  for (ui i = 0; i < e[x].size(); i++) {
    int y = e[x][i].fi;
    if (y == fa) continue;
    int z = e[x][i].se;
    g[y] = max(g[x], f[y][0] + z == f[x][0] ? f[x][1] : f[x][0]) + z;
    dfs2(y, x);
  } 
}

int get(int x) {
  return x == fa[x] ? x : (fa[x] = get(fa[x]));
}

inline void merge(int x, int y) {
  if (x == y) return;
  if (s[x] > s[y]) swap(x, y);
  fa[x] = y, s[y] += s[x];
  ans = max(ans, s[y]);
}

int main() {
  rd(n);
  for (int i = 1, x, y, z; i < n; i++)
    rd(x), rd(y), rd(z), e[x].pb(mp(y, z)), e[y].pb(mp(x, z));
  dfs1(1, 0);
  dfs2(1, 0);
  for (int i = 1; i <= n; i++) p[i] = mp(max(f[i][0], g[i]), i);
  sort(p + 1, p + n + 1);
  reverse(p + 1, p + n + 1);
  rd(q);
  while (q--) {
    rd(m), ans = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i, s[i] = 1, v[i] = 0;
    for (int l = 1, r = 0; l <= n; l++) {
      while (r < n && p[l].fi - p[r+1].fi <= m) {
        int x = p[++r].se;
        v[x] = 1;
        for (ui i = 0; i < e[x].size(); i++) {
          int y = e[x][i].fi;
          if (v[y]) merge(get(x), get(y));
        }
      }
      --s[get(p[l].se)], v[get(p[l].se)] = 0;
    }
    print(ans);
  }
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注